ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
781 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1142
22 ก.ย. 2559
782 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1510
01 ก.ย. 2559
783 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีรวมพลังอาสาสมัครกู้ชีพ - กู้ภัย ศชภ.อบจ.ยะลา และภาคีเครือข่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1176
29 ส.ค. 2559
784 กำหนดการอบรม ช่าง อปท. ปี 2556 (24-26 สิงหาคม 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
1219
22 ส.ค. 2559
785 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย" ดาวน์โหลดเอกสาร
1112
17 ส.ค. 2559
786 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1185
16 ส.ค. 2559
787 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1012
16 ส.ค. 2559
788 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1075
11 ส.ค. 2559
789 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "180 ปัญหาด้านการเงินการคลังการเบิกจ่าย การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมตัวอย ดาวน์โหลดเอกสาร
1103
11 ส.ค. 2559
790 โครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1044
11 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  79 |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146