ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
953
16 เม.ย. 2563
332 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1063
15 เม.ย. 2563
333 แจ้งการขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ ต้านภัย COVID -19 ดาวน์โหลดเอกสาร
977
15 เม.ย. 2563
334 แนวทางการจัดการขยะในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
958
15 เม.ย. 2563
335 เอกสารแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ขอใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ดาวน์โหลดเอกสาร
963
14 เม.ย. 2563
336 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1095
13 เม.ย. 2563
337 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
992
13 เม.ย. 2563
338 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
973
13 เม.ย. 2563
339 เลื่อการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1031
09 เม.ย. 2563
340 แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
962
09 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  34 |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146