ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
947
19 มี.ค. 2562
562 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
965
15 มี.ค. 2562
563 เชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1104
14 มี.ค. 2562
564 ขอเชิญประชุมศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดยะลา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมร่วมส่งมอบขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดตามหลักวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1077
08 มี.ค. 2562
565 ขอความอนุเคราะห์สอบถามความสมัครใจรับโอนพนักงานครูเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1025
05 มี.ค. 2562
566 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1035
04 มี.ค. 2562
567 สอบถามความสมัครใจรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1079
28 ก.พ. 2562
568 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
1148
26 ก.พ. 2562
569 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1105
25 ก.พ. 2562
570 การประกาศรับโอนข้าราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
25 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  57 |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146