ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร วินัยและการร้องทุกข์พร้อมกรณีศึกษา ของ อปท. และกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2560 สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อปท. และพน ดาวน์โหลดเอกสาร
1096
31 ก.ค. 2560
732 ประชาสััมพันธ์การเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
989
31 ก.ค. 2560
733 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวโดยผ่านหอกระจายข่าวหรือเสียบตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
20 ก.ค. 2560
734 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1054
14 ก.ค. 2560
735 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
975
14 ก.ค. 2560
736 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1108
11 ก.ค. 2560
737 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 5/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
989
03 ก.ค. 2560
738 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
979
22 มิ.ย. 2560
739 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร "โครงการบริหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1159
14 มิ.ย. 2560
740 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ บูชาเหรียนในหลวงทรงกล้องรุ่นปี 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
14 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  74 |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146